คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43) กลับหน้าหลัก

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

· ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562

· มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

· มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

P

 

 

P

 

 

 

 

P

 

คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์Ü

https://drive.google.com/drive/folders/1HveCKswSlJcY4OYZBOLDvRl02n5-XVa_

ในการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสของปี 2562 พบว่าคณะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร และสร้างภาพลักษณ์องค์กรประจำคณะฯ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการประชาสัมพันธ์

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน/หน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตÜhttps://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294

 

ประกาศ/ระเบียบ

Ühttps://drive.google.com/drive/folders/1JpqvfI5jHI0akVwv8epthKOV37Un8hcc

คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการการป้องกันการทุจริต ตามประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนถือปฏิบัติ