คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41) กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

· แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

P

 

 

P

 

P

 

แผนการปฏิบัติการÜ

https://drive.google.com/drive/folders/19FHM67Dk-qYuRUOCN2tsSLGpsMNbr1s2

 

คณะมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตามเพื่อป้องกันการทุจริต และติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน

· แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

· มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น

· เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

· ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

P

 

P

 

 

 

P

 

สรุปผลการจัดโครงการÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1hNkVs53A3n2eH1iTymJ9fl-RXnXrU3bk

 

คณะมีการกำกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ