คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33) กลับหน้าหลัก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

· สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

P

 

 

P

 

 

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นÜhttps://bit.ly/3eEToCI

สามารถเข้าไปยังหน้าเพจ Facebook และส่งข้อความถึงหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

 

P

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมÜ

https://www.abi.tsu.ac.th/detail.php?id_list=804&aNum=20190610141159

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนิสิตในด้านต่าง ๆ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมผ่านหน้าเพจของคณะอยู่เสมอๆ