คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20) กลับหน้าหลัก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

· แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563Ü

https://drive.google.com/drive/folders/1gatBjcISNw0CAcJx13NzvEP6oR7Pw5Fw

คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

· แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

รายงานผลการใช้งบ 63 รอบ 6 เดือนÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1hNkVs53A3n2eH1iTymJ9fl-RXnXrU3bk

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

P

 

P

 

 

P

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ Ü

https://drive.google.com/drive/folders/1hNkVs53A3n2eH1iTymJ9fl-RXnXrU3bk

คณะได้ดำเนินการรายงานสถานะการเงินแยกตามภารกิจหลักของคณะฯ