คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การให้บริการ (O14 – O17) กลับหน้าหลัก

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

· แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

P

 

 

P

 

 

 

การให้บริการÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1G0b_UVucDWQIc217STqRcb0Gp-Hwv3GX

คณะได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

· แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

· เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

P

P

 

สถิติการให้บริการÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1G0b_UVucDWQIc217STqRcb0Gp-Hwv3GX

คณะได้จัดทำสถิติการยืมวัสดุ อุปกณ์ เครื่องแก้ว

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

· แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการÜhttps://forms.gle/Lrbc8T3pfqxBZF7y5

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

O17

E-Service

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก้ผู้ขอรับบริการ

· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

P

P

 

ระบบสารสนเทศ Ühttps://www.abi.tsu.ac.th/#

เป็นช่องทางที่นิสิต บุคลากรสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ