คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การดำเนินงาน (O10 – O12) กลับหน้าหลัก

การดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการประจำปี

     แผนกลยุทธ์ 61-65 ฉบับปรับปรุง 

     แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

     
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการของคณะ 2563

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโครงการของคณะ 2563

 

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน Ü รายละเอียด 

รายงานความก้าวหน้าแผนกลยุทธ์ Ü รายละเอียด