คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การดำเนินงาน (O10 – O12) กลับหน้าหลัก

การดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

· แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น

· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

P

P

 

P

 

แผนปฏิบัติการประจำปีÜ

https://drive.google.com/drive/folders/19FHM67Dk-qYuRUOCN2tsSLGpsMNbr1s2

คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ และมีการติดตามรายงานความก้าวหน้าผ่านที่ประชุมบุคลากรอยู่เป็นประจำ

O11

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

· แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

· มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

· เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

P

P

 

 

 

P

 

รายงานผลการดำเนินงาน Ühttps://www.abi.tsu.ac.th/main/files_menu/2012081212201912%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A12.pdf

 

คณะได้รายงานผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน