คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9) กลับหน้าหลัก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

· แสดงช่องทางที่บุคลากรภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม–ตอบ เป็นต้น

· เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

P

 

ถาม-ตอบÜhttps://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=13&mid=498

Page Facebook Ü https://bit.ly/2SYC3LM

โดยมีนายนฤเบศร์ ซังปาน เป็นผู้ดูแลระบบ

O9

Social Network

· แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

· สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

P

 

P

 

Page FacebookÜ https://bit.ly/2SYC3LM

โดยสามารถเข้าถึงได้จากหน้าหลักของเว็บไซต์คณะฯ