คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6) กลับหน้าหลัก

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

· แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

· ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย กลุ่ม เป็นต้น

P

 

P

 

โครงสร้างการบริหารงาน Ühttps://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=449

บุคลากรสำนักงาน Ü

https://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=479

คณะจัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

· แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

· ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E-mail, เบอร์ติดต่อ

P

 

P

 

ผู้บริหาร Ühttps://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=455

จัดทำข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

· แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

P

 

ข้อมูลพื้นฐาน Ü https://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=454

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม Ü https://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=453

ข้อมูลการจัดตั้งหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ของการจัดตั้งคณะ

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

· แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

P

 

แผนยุทธศาสตร์Ühttps://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=484

ข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

· ที่อยู่หน่วยงาน

· หมายเลขโทรศัพท์

· หมายเลขโทรสาร

· ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

· แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

 

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

ติดต่อ/แผนที่Ü https://www.abi.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=473

ข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานได้

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

P

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานÜ https://www.tsu.ac.th/law.php

คณะเผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตร และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร