คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6) กลับหน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

   

 Ü รายละเอียด

บุคลากรสำนักงาน Ü รายละเอียด

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร Ü รายละเอียด

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลพื้นฐาน Ü รายละเอียด

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม Ü รายละเอียด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ Ü รายละเอียด

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ/แผนที่ Ü รายละเอียด

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 
     ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
      ระเบเียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การให้บริการวิชาการ    
      
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน