บุคลากรกองทุนฯ

นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์

ผู้จัดการกองทุนฯ/R&D

โทร. : 0627827753
อีเมล : tinpunkittiya.t@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวเกสราพร อินทสโร

production

โทร. :  063 235 4964
อีเมล : knan7847@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวปวิตา เหลือพงษ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เลขานุการกองทุน

โทร. :  093 691 7255
อีเมล : pawita1809@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาววรางคณา จันทร์ปาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

โทร.:  080 193 0735
อีเมล : Warangkana.2398@gmail.com

 
เพิ่มเติม...