บุคลากรกองทุนฯ


นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์

ผู้จัดการกองทุนฯ/R&D

โทร : 0627827753
อีเมล : tinpunkittiya.t@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวเกสราพร อินทสโร

production

โทร :  063 235 4964
อีเมล : knan7847@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวปวิตา เหลือพงษ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เลขานุการกองทุน

โท :  093 691 7255
อีเมล : pawita1809@gmail.com

 
เพิ่มเติม...