บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร /ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

โทรศัพท์ภายใน : 3415
อีเมล : phanat@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3414
อีเมล : sappasith@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3418
อีเมล : apsara.2555@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3412
อีเมล : vilailak@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3417
อีเมล : pornpimon_maya@yahoo.com

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3413
อีเมล : dongrutrada@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3411
อีเมล : annthida@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...