ผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

โทรศัพท์ภายใน : 3412
อีเมล :  vilailak@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน :  3418
อีเมล :  apsara.2555@gmail.com 

เพิ่มเติม...