ผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

โทรศัพท์ภายใน :  3413
อีเมล :  dongrutrada@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน :  3411
อีเมล :  annthida@hotmail.com

 
เพิ่มเติม...

ดร.พรวิชัย เต็มบุตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต

โทรศัพท์ภายใน :  3416
อีเมล :  pornvichai.t@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...