ปรัชญา

 ปัญญา จริยธรรม นำทักษะเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

การเป็นคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน ภายในปี 2570


พันธกิจ

1. สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม

4. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ


ค่านิยม (AGRO ID)

A = Achievement Oriented มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

G = Good Governance  การทำงานอย่างโปร่งใส

R = Responsibility of society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

O = Organizational and personal learning การเรียนรู้ระดับองค์กร และระดับบุคคล

I =   Innovative Thought มีความคิดสร้างสรรค์

D = Delivering Value and Results ส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์