คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยเปลี่ยนสถานะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สีและดอกไม้ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


สีประจำคณะ คือ สีชมพู กลีบบัวหลวง (รหัสสี M90Y10C20)

ดอกไม้ คือ ดอกบัวหลวง


ความหมายของดอกบัวหลวง


ดอกบัว ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ เนื่องจากมีความสวยงามเป็นอย่างมาก และดอกบัวยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ พูนผล สีชมชมพูอ่อนกลีบบัวสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน สื่อถึงความบริสุทธิสดใส อีกทั้งยังสื่อการผดุงเกียรติแห่งดอกไม้จนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ สร้างคุณค่า คุณธรรม