คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต
 
     

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต

2021-08-16

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต
********************************** 

         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต เพื่อตรวจสอบความพร้อมและศักยภาพในด้านมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.