คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมถอดบทเรียนและติวก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

  กิจกรรมถอดบทเรียนและติวก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

2021-08-09

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและติวก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 สิงหาคม 2564

********************************** 

           จัดโครงการถอดบทเรียน "แชร์ประสบการณ์ การทำข้อสอบ จากพี่สู่น้อง" และกิจกรรม "ติวก่อนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2564" โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่ และรุ่นน้องได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการเรียนให้มีผลการเรียนที่ดี โดยรุ่นพี่และรุ่นน้องเกิดการแลกเปลี่ยนและการพูดคุยซักถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาเรียน

ตลอดจนสำนักงานคณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต ได้มีการจัดโครงการติวก่อนสอบ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพิ่มเทคนิค และการฝึกทำโจทย์ แก่นิสิต โดยมีการเชิญวิทยากรติวที่สำเร็จการศึกษาจากในรายวิชาวิชาหรือสาขานั้น ๆ โดยตรงเป็นผู้ติวให้ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7-29 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ นิสิตให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน ต่อวัน