คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ค.64 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดสถานที่รับผลิตเครื่องสำอางและบริการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน อย.
 
     **********************************
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

            จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะให้เกิด หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ซึ่งเป็นที่แรกในการจัดการเรียนการสอนด้านเครื่องสำอางอย่างเต็มรูปแบบและเป็นมหาวิทยาลัยแรกในพื้นที่ภาคใต้ และจะเป็นที่เดียวในประเทศที่มีการเพิ่มการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และกระบวนการผลิตผลิตภัณเสริมอาหารควบคู่กันไปด้วย จากปณิธานและความมุ่งมั่นนั้นทำให้เกิดแนวคิดด้านการบริการต่อสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ที่ตามมา ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งสถานที่รับผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง

     

                 ซึ่งในขณะนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด จนได้รับหมายเลขสถานที่ผลิต และพร้อมที่จะรับผลิตเครื่องสำอางพร้อมบริการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ตลอดจนการเปิดให้บริการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางในคณะ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

     

                       โดยคณะจะมีการรับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สร้างแบรนด์ แบบครบวงจรครอบคุลมสามารถรองรับการผลิตแบบต่าง ๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทเดี่ยว ผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกันที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สี/กลิ่น ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสีบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกันบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลายประเภทบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน  

 

สนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางและการจดแจ้งได้ที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 นางสาวศรวณี ศรีสัจจา นักวิชาการ โทร. 088 488 2915