คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 เม.ย.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ประกาศลำดับการสอบคัดเลือก (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์)
 
     ลำดับและรายชื่อนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


 

**********************************
ลำดับและรายชื่อนิสิตที่เข้าสัมภาษณ์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี"