คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
 
     

 เครื่องบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

2020-05-08  
อาจารย์จากหลักสูตรเครื่องสำอางฯ ร่วมวิจัยผลิตเครื่องบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย


ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ ผศ. นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผอ. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ม. สงขลานครินทร์ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และคณะ ภายใต้โครงการวิจัย "เครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณ 2 ล้านบาท ได้ทำการส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา