คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

  ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางค์จากนักวิจัย

2021-02-1

วิจัยเพื่อชุมชน สร้างรายได้ สร้างรากฐาน ที่มั่นคงให้ผู้ประกอบการในชุมชน สู่การสร้างอาชีพแก่คนในชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายนวัตกรรมเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง หนึ่งในภารกิจที่แน่วแน่ของ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยใช้องค์ความรู้จากคณาจารย์ภายในคณะถ่ายทอดผ่านงานวิจัยสู่ชุมชน