คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
 
     

 เปิดระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

2021-01-14

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
#กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสถานภาพสถานะการเรียนและค่าใช้จ่ายของบุตรหลานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอดเวลาและให้สอดคล้องกับการบริการการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Thailand 4.0) โดยยกเลิกการส่งจดหมายแจ้งผลการเรียนของนิสิตถึงผู้ปกครองตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปและให้ใช้ระบบออนไลน์แทน สามารถเข้าhttps://mis.reg.tsu.ac.th/parents/login.jsp โดยสามารถดาวน์โดยคู่มือการใช้งานได้ที่ https://mis.reg.tsu.ac.th/parents/doc/manual.pdf