คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[บุคลากร] ตารางการประชุมมออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ระลอกใหม่
 
     

 ตารางแสดงการประชุมออนไลน์

2021-01-11

     


          เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ คณะจึงได้มีนโยบายให้บุคลากรเน้นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดและการใกล้ชิดกัน ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการร์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตนตามประกาศอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ได้ตามรายการด้านล่างนี้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้

วันที่ประชุม ชื่อการประชุม เวลาที่ประชุม เข้าห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ
11  ม.ค. 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมเอกสารประชุมปรับปรุงหลักสูตรฯ 13.00 - 15.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ)
โทร. 088 488 2915
13  ม.ค. 2564 ประชุมประเมินข้อสอบหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ)
โทร. 088 488 2915
13 ม.ค. 2564 ประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 13.00 - 2.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ)
โทร. 088 488 2915