คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 18 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตเข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางอาหาร
 
     

 นิสิตนำเสนอผลงาน

2020-12-15

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

**********************************

             เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการยุวพัฒรักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยวานนี้ มีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม โดยมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว และรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในภาพอาจจะมี ห้องรับแขก, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่มคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี