คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.63 ถึงวันที่ 19 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว หัวหน้าโครงการ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับทุนวิจัยโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-10-19

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว หัวหน้าโครงการ
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้ได้รับทุนวิจัยโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564

**********************************

               คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว และนิสิตในคณะ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนในชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการโครงการยุวชนอาสา (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง) ทุนวิจัย 400,000 บาท

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี