คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนในระดับดี และระดับดีเยี่ยม ติดอันดับสูงสุดของแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรนิสิตเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนในระดับดี และระดับดีเยี่ยม ติดอันดับสูงสุดของแต่ละชั้นปี
ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรนิสิตเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
สูตรบาคาร่า