คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 19 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-06-23  
รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020 (FIAC2020) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ (Second Runner-up) ชื่องานวิจัย: Influence of ultrasound to the activity and conformational changes of purified pepsin from the stomach of lizardfish (Saurida micropectoralis) 

 
>> รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
>> ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
>> นางสาวอาทิตตยา ทวนทอง
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

KUBET