คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะที่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-05-28