คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตรอบที่ 5 รับตรงอิสระ
 
     

 TCAS 63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ ( 1-10 มิ.ย. 63 )


2020-05-23 รับสมัครจำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 5 คน  เท่านั้น!!
2. หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 5 คน เท่านั้น!!สมัครออนไลน์
     
สมัครออนไลน์รอบที่ 5 ได้ที่นี่....... (วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2563)
 
โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
     หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
          -  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต/ศิล-คำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
         ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/คหกรรม/อุตสาหกรรม/
         เกษตรกรรม/ประมง/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       - มีพฤติกรรมดี
       - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
       
      หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

          -  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต/ศิล-คำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
         ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - มีพฤติกรรมดี
       - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
       - ผลการเรียน
       - เอกสารประกอบการสมัคร
  ช่องทางการรับสมัคร
       - สมัครผ่านช่องออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       - สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่คณะกำหนด