คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-03-26  


      คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนางสางหทัยภัทร ทิพย์มาก และนางสาวจรัญญา หะหมาน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับมหาวิทยาลัย