คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[บุคลากร] ตารางการประชุมออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เฟส 2
 
     

 ตารางแสดงการประชุมออนไลน์ เฟส 2

2020-04-19

     


          เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะจึงได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนทำงานผ่านระบบออนไลน์ อยู่ ณ ที่พัก ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการร์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตนตามประกาศอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ตามรายการด้านล่างนี้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้

วันที่ประชุม ชื่อการประชุม เวลาที่ประชุม เข้าห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ
21 เม.ย. 2563 ประชุมภาระงานผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 13.30 - 16.30 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... หัวหน้าสำนักงานคณะ
(คุณจรรยา ชูทับ)
โทร. 089 739 4641
24 เม.ย. 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานและสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายสัปดาห์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539
 7 พ.ค. 2563  ประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  13.00 - 16.30 น.  School of Medicine IT Webex Clinic: Wednesday, March 13 — News ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915 
 13 พ.ค. 2563  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  13.00 - 16.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinic: Wednesday, March 13 — News ...  คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
 14 พ.ค. 2563  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  09.00 - 12.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinic: Wednesday, March 13 — News ...  คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
 8 พ.ค. 2563  ประชุมบุคลากรสำนักงานและสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายสัปดาห์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  09.00 - 12.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ...  คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539
 12 พ.ค. 2563 ประชุมเพื่อการวางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูล AUN ข้อที่ 6   09.00 - 12.00 น. WebEx Training (LC)    คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
 12 พ.ค. 2563 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (www.abi.tsu.ac.th)  13.00 - 16.00 น.   WebEx Training (LC) คุณนฤเบศร์ ซังปาน
(นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ)
062 196 6151 
 13 พ.ค. 2563 ประชุมเพื่อการวางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูล AUN ข้อที่ 9 09.00 - 12.00 น.   WebEx Training (LC)   คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
 14 พ.ค. 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวเปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
(Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
 14.30 - 17.00 น.  WebEx Training (LC)  สำนักงานคณะ
 
วันที่ประชุม ชื่อการประชุม เวลาที่ประชุม เข้าห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ
15 พ.ค. 2563 ประชุมสรุปหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                                                    14.00 - 17.00 น.  WebEx Training (LC) สำนักงานคณะ
คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539
15 พ.ค. 2563  ประชุมบุคลากรสำนักงานและสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายสัปดาห์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  09.00 - 12.00 น.  WebEx Training (LC)  หัวหน้าสำนักงานคณะ
(คุณจรรยา ชูทับ)
โทร. 089 739 4641
 18 พ.ค. 2563 ประชุมการจัดทำ SAR (Application Report) ตามเกณฑ์ EdPE 09.00 - 12.00 น.   WebEx Training (LC)  สำนักงานคณะ
คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539
 19 พ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ครั้งที่ 3  13.00 - 15.00 น.  WebEx Training (LC)   หัวหน้าสำนักงานคณะ
(คุณจรรยา ชูทับ)
โทร. 089 739 4641
 19 พ.ค. 2563 ประชุมงานรับนิสิตประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ   15.00 - 17.00 น.  WebEx Training (LC)  สำนักงานคณะ
คุณนฤเบศร์ ซังปาน
คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ)
โทร. 088 488 2915
 22 พ.ค. 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานและสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายสัปดาห์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  09.00 - 12.00 น.  WebEx Training (LC)  สำนักงานคณะ
คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539 
 27 พ.ค. 2563 ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   09.00 - 12.00 น.  WebEx Training (LC)  คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915 
 29 พ.ค. 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานและสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายสัปดาห์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  09.00 - 12.00 น.  WebEx Training (LC)  สำนักงานคณะ
คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539  
2 มิ.ย. 2563  ประชุมอาจารย์ประจำสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 09.00 - 12.00 น.  WebEx Training (LC) คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
   
10 มิ.ย. 2563  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสมัยสามัญ ครั้งที่ 6   09.00 - 12.00 น.  คลิกเพื่อเข้าห้องประชุม คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915
   
11 มิ.ย. 2563  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 09.00 - 12.00 น thaksin.webex.com/thaksin/j.php  .คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
088 488 2915