คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[บุคลากร] แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
 
     

 แบบฟอร์มต่างๆ

2020-04-07      

แบบฟอร์มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในช่วงสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่าง)


ลำดับที่  ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มการขออนุญาตต่างๆ  
1 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในอาคาร ในสถานการณ์การระบาดของ COVID แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - ลิขสิทธิ์
2 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในอาคาร ในสถานการณ์การระบาดของ COVID แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
3 แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
  ขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างๆ  
 1  ยืมเงินทดรองคณะอกช. - ช่วงสถานะการโควิค-19  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
 2  ขั้นตอนการส่งหนังสือจากหน่วยงาน  แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
3 ขั้นตอนการสรรหาประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
4 ขั้นตอนการรับพัสดุไปรษณีย์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ...