คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[บุคลากร] ตารางการประชุมออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19
 
     

 ตารางแสดงการประชุมออนไลน์

2020-04-03

     


          เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะจึงได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนทำงานผ่านระบบออนไลน์ อยู่ ณ ที่พัก ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการร์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตนตามประกาศอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ตามรายการด้านล่างนี้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้

วันที่ประชุม ชื่อการประชุม เวลาที่ประชุม เข้าห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ
31 มี.ค. 2563 การประชุมพิจารณาค่าระดับขั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 09.00 - 11.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณนฤเบศร์ ซังปาน
(นักวิชาการ)
โทร. 062 196 6151
31 มี.ค. 2563 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 11.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ)
โทร. 088 488 2915
3 เม.ย. 2563 ประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... หัวหน้าสำนักงานคณะ
(คุณจรรยา ชูทับ)
โทร. 089 739 4641
7 เม.ย. 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  ครั้งที่   /2563 09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... หัวหน้าสำนักงานคณะ
(คุณจรรยา ชูทับ)
โทร. 089 739 4641
8 เม.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ครั้งที่  /2563 09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
โทร. 088 488 2915
14 เม.ย. 2563 ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 09.00 - 12.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ...  คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
โทร. 088 488 2915
22 เม.ย. 2563 ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  09.00 - 12.00 น. School of Medicine IT Webex Clinic: Tuesday, May 21 — News Room ... คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
โทร. 088 488 2915
17 เม.ย. 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    09.00 - 12.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinics — News Room - UNC Health and ...  คุณสุจิรา พรหมเนตร
(นักวิชาการพัสดุ/เลขานุการ)
โทร. 093 371 8539
15 เม.ย. 2563 ประชุมกลุ่มผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    13.00 - 15.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinics — News Room - UNC Health and ...  คุณนฤเบศร์ ซังปาน
(นักวิชาการ/ผู้ดูแลงานพัฒนานิสิต)
โทร 062 196 6151
21 เม.ย. 2563 ประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2563   09.00 - 12.00 น.  School of Medicine IT Webex Clinics — News Room - UNC Health and ...  คุณศรวณีย์ ศรีสัจจา
(นักวิชาการ/เลขานุการ)
โทร. 088 488 2915