คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นักเรียน] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดรับนิสิตในโควตาพิเศษ (ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563)
 
     
รับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา
โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลดรายละเอียดโควตาและใบสมัครได้ที่นี่
 
 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ใน 2 หลักสูตร คือ

    1. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
    2. วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2563