คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 15 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9 จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล