คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความพร้อมของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
 
     

 

บรรยากาศห้องปฏิบัติการ