คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เตรียมเปิดสอนเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เตรียมเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ในปีการศึกษา 2562

อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของประเทศ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีพันธกิจสำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ

1. สร้างคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้าน อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม

4. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ

 พร้อมนี้จะเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (B.Sc. Cosmetic Technology and Dietary Supplement Product) ในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งยังมีแผนที่จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมเสริมนอกหลักสูตรให้กับนิสิตด้านเชฟ (Chef) เพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เช่น การประกอบอาหารไทย การตกแต่งอาหาร และการแปรรูปอาหาร เพื่อเสริมทักษะนิสิตให้มีความโดดเด่น สร้างมาตรฐานอาหารไทย โดยนิสิตที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จะได้รับประกาศนียบัตรด้านเซฟ และสามารถนำไปต่อยอดการสมัครงานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
we.tsu.ac.th/