คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

                       หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดรับสมุครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการเปิดรับสมัครจำนวน 4 รอบ ตามระบบ TCAS 62 ดังนี้

                        รอบที่ 1  Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 จำนวน 30 คน ครอบคลุม 4 โครงการ

                                        1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ รับจำนวน 20 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00                                     
                                              
                                        2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมฯ รับจำนวน 1 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00)
                                                - เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน
                                                  (โดยมีหลักฐานแนบ)

                                        3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ รับจำนวน 1 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50)
                                                - มีความสามารถพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด (โดยมีหลักฐานแนบประกอบการสมัคร)

                                        4. โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ รับจำนวน 8 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
                                                - ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

                        รอบที่ 2  โควต้า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 จำนวน 3 คน ครอบคลุม 2 โครงการ

                                        1. โครงการโควต้าภูมิภาค รับจำนวน 2 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

                                        2. โครงการโควต้าพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย รับจำนวน 1 คน
                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
                                                - มีภูมิลำเนาอาศัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
                                                - ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


                        รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 จำนวน 10 คน

                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
                                                - มีคะแนน GAT - PAT ตามองค์ประกอบการและค่าน้ำหนักที่สาขากำหนด


                        รอบที่ 5  รับตรงอิสระ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม -  10 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 คน

                                             คุณสมบัติ
                                                -
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า
                                                - ทุกแผนการเรียน
                                                - มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
                                                - มีคะแนน GAT - PAT ตามองค์ประกอบการและค่าน้ำหนักที่สาขากำหนด

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


แสกนเพื่อฝากข้อมูลการติดต่อกลับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทร.090-219-0508 หรือ 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 3310