นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพได้รับเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I - New Gen Award 2024)

   6 ก.พ. 67  /   28

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I - New Gen Award 2024)

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

นางสาววิลาสินี ชนชอบธรรม

นางสาวสุจิรา เหมือนแก้ว

นางสาวกรรณิกา รัตตะมณี

นายศุภกฤษ เกลี้ยงสง

ที่ปรึกษา : อ. ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์