ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆ นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventor Day 2024

   6 ก.พ. 67  /   25

ด้วยการสแกนโหวต
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม Makeup remover oil infuse water จากสารสกัดข้าวสังข์หยดและน้ำมันรำข้าว
รหัสโหวต : 14749
นำเสนอผลงานโดยนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาววิลาสินี ชนชอบธรรม
นางสาวสุจิรา เหมือนแก้ว
นางสาวกรรณิกา รัตตะมณี
นายศุภกฤษ เกลี้ยงสง
ที่ปรึกษา : อ. ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์ ผู้จัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ของคณะ
ลิงก์โหวต : https://i-newgen.moserv.co.th/university