คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดคณะต้อนรับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เข้าพบและปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   26 ม.ค. 67  /   32

ผศ.ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อ.ดร. พรวิชัย เต็มบุตร นางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์ ผู้จัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ และคณะ ร่วมเปิดคณะฯต้อนรับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เพื่อร่วมปรึกษาและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ และได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวนการอุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตรกรรม ทำทีมเยี่ยมชมในครั้งนี้