อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ (A&B Innovation)

   23 ม.ค. 67  /   28

นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการอุตสาหกรรม ได้ขอเข้าเยี่ยมชมโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ (A&B Innovation) 
ต้อนรับโดย ผศ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอีกด้วย