ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร และคณะ ได้รับการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ อนุสิทธิบัตร

   11 ม.ค. 67  /   57

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร และคณะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ อนุสิทธิบัตรสูตรเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสังข์หยดเสริมผักเหลียง โพรไบโอติกส์ และกรรมวิธีการผลิต