รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการ

   11 ม.ค. 67  /   35

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงานและนางวันเพ็ญ บัวคง นักวิชาการ ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 6 เดือน การดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการและทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 18426 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา