นิสิต อกช. เข้าร่วมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

   4 ม.ค. 67  /   55

นิสิต อกช. เข้าร่วมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เข้าร่วมนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหาร และเครื่องสำอาง ต่อบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

ในกิจกรรม Pitching ระหว่าง TSU-UKK & Yagishita Ham company

งาน The Open International Joint Symposium between Thailand and Japan 2023

on “Glocalization : Implementation of Basic Research, Technology, and Innovation for Sustainable Development” ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพได้มีการนำเสนอผลงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์ Soap หรืออื่นๆจากข้าวสังข์หยด (ที่ปรึกษา : อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร)

- ผลิตภัณฑ์มิโซะจากเห็ด (ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว)

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีการฝึกในกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงการนำเสนอซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

#เพราะเราคือคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน

(อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)