โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

   4 ม.ค. 67  /   63

ขอแสดงความยินดี #ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 #กิจกรรมคัดเลือกใบสมัครของกลุ่มชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการได้คัดเลือกโครงการที่ #ผ่าน เข้าร่วม ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกับผักบ้านขอนทอง
โดยนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว และคณะ