งานบริการการศึกษาฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตด้านการใช้เครื่องมือด้านการสร้าง Content เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร

   13 ก.ย. 66  /   142

งานบริการการศึกษาฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตด้านการใช้เครื่องมือด้านการสร้าง Content เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพร่วมกับสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมให้แก่นิสิตที่สนใจของคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ และนิสิตต่างคณะ ด้านการสร้าง Content ด้วยโปรแกรม Cap Cut เพื่อการสื่อสารผ่านรูปแบบคลิป ในด้านการเรียนการสอน ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนิสิตทั้งในและต่างคณะเข้าร่วมกว่า 60 คน

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกฤษฎา คงหนู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และคุณอนุชา ชีช้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร คณะขอขอบคุณสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ ณโอกาสนี้ด้วยครับ