คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงิน

   3 ก.ย. 66  /   191

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา" ณ ห้อง TCD209 ชั้น 2 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงการพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงิน โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายและแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม บรรยายและแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดี และตามด้วยการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงินของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนานิสิต

ในวันดังกล่าวท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ให้เกียรตินำเสนอมติสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงิน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคณะบนฐานความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพึ่งตนเองทางการเงิน พร้อมทั้งชวนคิด-ชวนคุย ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทั้ง 2 คณะ โดยในวันดังกล่าวมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน