“กรมปศุสัตว์ จัดอบรมโครงการ Smart farmer เขต 8 และ 9 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง”

   7 ส.ค. 66  /   110

“กรมปศุสัตว์ จัดอบรมโครงการ Smart farmer เขต 8 และ 9 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง”


วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง จัดอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีมณฑล เลาหภักดี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กล่าวต้อนรับผู้อบรม

โดยมีรายละเอียดการอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การบรรยายในหัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

2. การบรรยายหัวข้อ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง

3. การตัดแต่งและแปรรูปเนื้อสัตว์ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

4. การบรรยายเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางเชาวลักษณ์ สมาคม แกรม