คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับการประเมิน AUN QA หลักสูตร

   20 ก.ค. 66  /   84

l สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือการกำกับมาตรฐาน AUNQA ประจำปีการศึกษา 2565 l


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (AUN-QA) ของการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้

หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(lipstick)

  • อาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม (ประธานกรรมการ)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม อำสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
  •  อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี (กรรมการและเลขานุการ)

หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร(hamburger)

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
  • อาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม (ประธานกรรมการ)
  • อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี (กรรมการและเลขานุการ)

โดยในช่วงเช้าได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และช่วงบ่าย มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมกันนี้มีอาจารย์ ในหลักสูตร พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ อาคารเรียนะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน