คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดประชุมผู้ปกครอง และต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกที่พบ

   19 มิ.ย. 66  /   173

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดประชุมผู้ปกครอง และต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกที่พบ


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน TCD210 ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมประชุมและรับทราบข่าวสารจากคณะ และเป็นช่องทางในการชี้แจงการดำเนินงาน การเรียนการสอน กระบวนการดูแลนิสิตของคณะ การพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่ดี มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย

โดยในวันนี้คณบดีได้มอบหมายให้ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร ประธานสาขาวิชาฯ ให้เกียรติบรรยายการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีกิจกรรมนำผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องสำอาง และวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นระบบการเรียนการสอนที่เต็มรูปแบบของคณะต่อไป