"สหกิจศึกษา คือ โอกาสทางอาชีพ"

   6 ก.พ. 66  /   10539

"สหกิจศึกษา คือ โอกาสทางอาชีพ"


"ทุกกระบวนการผลิต การทำงานร่วมกับชุมชน และงานสายราชการที่เกี่ยวข้องกับ Foodscience เราได้เรียนรู้ทั้งหมด ลักษณะงานจะต่างจากการฝึกงาน ตรงที่เขาเน้นให้เรารู้จริง ปฏิบัติได้จริง และทำงานทุกอย่างจริง และมองว่านี่คือโอกาสทางสายงานจริง"

"สหกิจศึกษา คือ โอกาสทางอาชีพ"

ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี ที่ให้ความรู้และให้ประสบการณ์ที่ดีต่อนิสิต Foodscience ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565